පොහෝදින භාවනා වැඩසටහන්

සෑම පෝය දිනකම උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් උපදේශන සහිත භාවනාවක්, ධර්ම දේශනයක් සහ ධර්ම සාකච්ඡාවක් පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 3.30 පමණ දක්වා පවත්වනු ලබයි. උදේ සහ දහවල් දානය සපයනු ලැබේ. ඔබ වැඩසටහනට සහභාගී වන්නේ නම් කරුණාකර ඒ බව info@nilambe.net  ඊමේල් මගින් මධ්‍යස්ථානයට දන්වන්න. දානය සපයන දායක මහත්ම මහත්මීන්ට දානය පිළියෙල කිරීමට එය පහසුවක් වනු ඇත

මීළඟ පොහෝදින භාවනා වැඩසටහන www.nilambe.net/upcoming-programs.php

උපුල් මහතා විසින්
කොළඹ සහ මහනුවර පවත්වන භාවනා වැඩසටහන්

www.nilambe.net/upcoming-programs.php

භාවනා වැඩසටහන්
(Retreats)

නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන් විස්තර දැනගැනීම සඳහා කරණාකර පහත පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. උපුල් මහතා විසින් සිංහල භාෂාවෙන් පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් එම වෙබ් පිටුවෙහි දකුණුපස තීරැවේ සඳහන් වෙයි. 

www.nilambe.net/retreats