වීඩියෝ සදහා Nilambe deshana YouTube channel වෙත පිවිසෙන්න. මෙහි අඩංගු වන්නේ උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශන, දේශනවලින් උපුටාගත් කොටස් මෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවලින් උපුටා ගත් ප්‍ර‍ශ්න සහ පිළිතුරුය.

අප අලුතෙන් චැනලයට වීඩියෝවක් එකතු කරනවිට එය දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. ''Subscribe'' මත click කිරීම පමණක් ප්‍ර‍මාණවත් නොවේ. ඔබ එහි සඳහන් කරන ''COMMENTS'' සහ ''Likes" අන් අයට එම ේශන ඇසීමට උපකාර වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
 01. පහත Link එක මත click කරන්න.
https://www.youtube.com/c/NilambeDeshana
02. Subscribe මත click කරන්න.
03.  ඔබ Sign In වී නැතිනම් Sign In වෙන්න
04. කුඩා දැතිරෝදය මත click කරන්න.  
05. මෙම කොටුව තුළ click කිරීමෙන් අනතුරුව ''Save" කරන්න.